นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เป็นเว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจและสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของตนเอง และการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และฝึกอบรม รวมถึงตำแหน่งงานจากการจ้างงานของภาคเอกชนภายใต้การดูแลของกรมการจัดหางาน (กรมการจัดหางาน หรือ เรา)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างเรา และท่านในฐานะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม จึงขอให้ท่านได้อ่านนโยบายนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งาน รวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ นอกจากนโยบายนี้ที่มีการอ้างถึงในระบบ ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมาย ข้อมูลนี้กล่าวถึงวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมาให้กับเราผ่านระบบแพลตฟอร์ม ในการใช้ระบบการจัดการแพลตฟอร์ม และ/หรือการส่งข้อมูล ท่านต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และเมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนแล้ว ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีที่ท่านไม่ยินยอมที่จะให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ จึงจำเป็นต้องขอให้ท่านยกเลิกการขอรับ หรือขอยกเลิกการใช้งานโดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ หรือส่งอีเมล์ไป contactthaimee@doe.go.th

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลจากท่านจะถูกเก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน (กรณีที่ลงทะเบียนผ่านเว็บของกระทรวงแรงงาน) โดยจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจากแหล่งอื่น ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมจากท่านเป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถใช้อ้างอิงตัวบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราต้องถูกต้องและสมบูรณ์ การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้การสมัครของท่านได้รับการปฏิเสธ หากมีความจำเป็นเราอาจตรวจสอบคุณสมบัติที่อยู่ในประวัติย่อของท่าน และรวบรวมข้อมูลบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงาน เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการกับใบสมัครของท่าน ติดต่อท่านในช่วงระหว่างการดำเนินการ ส่งตำแหน่งงานให้ท่าน ตอบคำถาม และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วย

  • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  • CV เรซูเม่ จดหมายนำ ประสบการณ์ทำงานในอดีต และข้อมูลด้านการศึกษา
  • ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
  • ข้อมูลการอ้างอิงเกี่ยวกับอุปนิสัยและการทำงาน
  • ข้อมูลการจับคู่ตำแหน่งงาน และผลการได้งานทำ
  • ประวัติการใช้บริการ

หากท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลใดก็ตาม ท่านต้องมีหน้าที่ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เรา การมอบข้อมูลส่วนบุคคล นั่นหมายถึงท่านยืนยันว่าตนเองได้รับความยินยอมเหล่านั้นมาแล้ว

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้กับเราจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ในการจัดการในขั้นตอนการรับสมัครงานของเรา แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ตอบคำถามของท่าน จัดการการแจ้งเตือน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์และการรายงานด้านสถิติ ซึ่งอาจใช้อย่างเฉพาะเจาะจงมากไปกว่านั้นคือการวัดผลการเข้าชมเว็บไซต์ เราจะไม่ขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (ชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ปรัชญา, การเป็นสมาชิกสหภาพการค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือการประกอบกิจกรรมทางเพศ)

3. การส่งต่อข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเปิดเผยเฉพาะกับสถานประกอบการที่ท่านติดต่อ เราจะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

4. การประมวลผลและโอนข้อมูล

แพลตฟอร์มไทยมีงานทำใช้การประมวลผลข้อมูลโดยระบบคลาวด์ของ GDCC (Government Data Center and Cloud Sever หรือ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ) โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการกับใบสมัครและภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ หากกฎหมายอนุญาตให้เก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเราอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อที่เราจะได้ติดต่อท่านเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่จำกัดไว้

6. สิทธิในข้อมูลของท่าน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้สิทธิท่านในการเข้าถึงข้อมูลของท่านที่กรมการจัดหางานได้มีการเก็บรวบรวมและประมวลผล รวมถึงขอสำเนาข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล จำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลหรือเพิกถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังกรมการจัดหางาน ได้ตามช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 โดย กรมการจัดหางานจะตอบกลับและดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ท่านควรเข้ามาตรวจสอบนโยบายนี้สม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบนโยบายฉบับล่าสุด หากท่านยังคงใช้งานระบบนี้ภายหลังจากวันที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายแล้ว ถือว่าท่านยอมรับนโยบายทั้งหมดทั้งในส่วนของนโยบายที่มีอยู่แล้ว และนโยบายที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย

8. การติดต่อ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ contactthaimee@doe.go.th

กรุณารอสักครู่